Nordisk Ministerrd Arbejdsmiljcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kre

Nordisk Ministerrd Arbejdsmiljcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kre

Nordisk Ministerrd Arbejdsmiljcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980erne periodisk vret beskftiget med: Arbejdsmiljforskning Arbejdsmilj- og BST konsulent Ledende assessor hos DANAK bl.a. arbejdsmiljcertificering Faldende tillid til certificering Antallet af certifikater stiger men den offentlige tillid falder Strre toneangivende virksomheder vlger certificeringen fra DR1 Magasinet Penge Artikler i dagblade 2 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Arbejdsmiljcertificering til glde for hvem eller hvad? Certificeringsorganerne de lever af det Arbejdsmiljrdgiverne de tjener p det Virksomhederne? Hvis de bruger det rigtigt

Medarbejderne? Hvis det bruges rigtigt Arbejdstilsynet? Hvis det forsts rigtigt 3 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Hjlper arbejdsmiljcertificering p arbejdsmiljet? Meget begrnset forskningsdokumenteret viden Gennemfrte undersgelser altid p enkelte eller meget f frivillige virksomheder Hvad er referencegruppen? De bedste virksomheder eller hele branchen? Alle i certificeringsprocessen er underlagt fortrolighed reelt bliver arbejdsmiljprstationen en black box Interessenter/aktrer fortller mange historier men vil (nsten) aldrig vre eksplicitte ved drlige eksempler og anonymiserer dem 4 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Alt er ikke godt p alle certificerede virksomheder 2003 tilsyn hos 28 ud af 148 certificerede virksomheder. Kun 8 i overensstemmelse med lovkrav. Til de 20 virksomheder blev der samlet givet:

9 pbud 11 rapporter om vsentlige problemer 42 strakspbud 5 forbud 19 vejledninger 8 indstillinger til retslige tiltaler P n dag i 2006 gav Arbejdstilsynet 14 strakspbud og et etrig rdgivningspbud til 4 store entreprenrer. F dage senere fik en af entreprenrerne forbud mod forsat arbejde som flge af en ddsulykke. 5 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Oktober 2009 var der i Danmark 355 certifikater der omfatter ca. 2.200 lokaliteter Besg p certificerede virksomheder 160 140 120 Antal besg p virksomheder (p-enheder) 100 80 Antal reaktioner

60 Antal pbud 40 Arbejdstilsynets screeninger 20 0 50.000 2005 2006 2007 2008 2009 45.000 40.000 35.000 30.000 Antal besg

25.000 Reaktioner 20.000 Pbud 15.000 10.000 5.000 0 2008 6 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 2009 Hvad er arbejdsmiljcertificering? Et akkrediteret certificeringsorgan verificerer, at virksomhedens arbejdsmiljledelsessystem er i overensstemmelse med standardens kravgrundlag Gennem stikprver verificeres, at arbejdsmiljledelsessystemet er implementeret i organisationen og at der foregr lbende forbedringer En verifikation af at virksomhedens system for selvkontrol fungerer Standardens arbejdsmiljforstelse er den traditionelle

med fokus p det materielle arbejdsmilj, farer, risici og ndsituationer Eneste reelt substantielle arbejdsmiljkrav er, at lovgivningen skal overholdes 7 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet OHSAS 18001 kravelementer Kravelementer i OHSAS 18001 DK IS N S X X X X X

X Lbende forbedre et arbejdsmiljledelsessystem i overensstemmelse med kravene i OHSAS 18001 (4.1) Ledelsen skal udarbejde og vedtage en arbejdsmiljpolitik (4.2) SF Procedurer til lbende identificering af farer, risikovurdering og fastlggelse af de ndvendige kontrolforanstaltninger (4.3.1) X X X X X Sikre, at gldende lovkrav tages i betragtning ved etablering, implementering og vedligeholdelse af organisationens arbejdsmiljledelsessystem (4.2 c + 4.3.2) X X

X X X Dokumenterede mlstninger for arbejdsmiljet for relevante funktioner og niveauer i organisationen, Programmer til opfyldelse af mlstninger, der minimum indeholder tildeling af ansvar og befjelser samt tidsrammer og ressourcer. (4.3.3) X X X X X Topledelsen skal have det endelige ansvar for arbejdsmiljet og arbejdsmiljledelses-systemet (4.4.1) (X) (X) X (X)

(X) Procedurer der sikrer ndvendige kompetencer (4.4.2) X X X X X Procedurer for bl.a. intern kommunikation mellem de forskellige niveauer og funktioner i organisationen samt med entreprenrer/ leverandrer og andre gster(4.4.3.1) X X X X Procedurer for medarbejdernes deltagelse vedr. arbejdsmilj (4.4.3.2) X

X X X X Arbejdsmiljledelsessystemet skal omfatte: arbejdsmiljpolitik og mlstninger, beskrivelse af gyldighedsomrde, krvede og ndvendige dokumenter (4.4.4) (X) (X) (X) (X) (X) 8 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Requirements regarding OHSAS 18001 DK

IS Dokumenter skal styres (4.4.5) N S SF (X) Bestemme de handlinger og aktiviteter, der er forbundet med de identificerede farer, hvor implementering af kontrolforanstaltninger er ndvendig for at lede arbejdsmiljrisiciene (4.4.6) X X X X X Procedurer for at identificere og reagere p potentielle ndsituationer (4.4.7) X

X X X X Procedurer til regelmssig overvgning og mling af arbejdsmiljprstationerne (4.5.1) X X X X X X X X Procedurer for regelmssig evaluering af overholdelsen af gldende lovkrav (4.5.2.1) Evaluere overholdelsen af andre krav, som den tilslutter sig (4.5.2.2)

Procedurer til at registrere, undersge og analysere hndelser (4.5.3.1) X X X X X Procedurer for behandling af faktiske og potentielle afvigelser og for at ivrksttelse af korrigerende og forebyggende handlinger (4.5.3.2) (X) X X X X Vedligeholde registreringer der er ndvendige for at pvise overholdelse af kravene i arbejdsmiljledelsessystemet og OHSAS 18001 samt registrere de opnede resultater (4.5.4) (X)

X Sikre at intern audit af arbejdsmiljledelsessystemet foretages med planlagte intervaller (4.5.5) (X) X Topledelsen skal med planlagte intervaller evaluere organisationens arbejdsmiljledelsessystem (4.6) 9 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet X X X Interessenter og aktrers vurdering For proaktive virksomheder der systematisk inddrager medarbejdere i arbejdsmiljarbejdet: God og effektivt redskab til at systematisere Kan bidrage til at forebygge ulykker, eksponeringer etc. Bidrage til produktivitetsforgelse Certificeringsorganet kan vre med til at fastholde fokus Medarbejdere oplever at certificering har styrket dialog og trivsel

For ikke proaktive virksomheder: Fremmer ikke proaktivitet Sikrer ikke lbende forbedringer eller overholdelse af lovkrav Arbejdsmiljledelsessystemet integreres ikke og lever selvstndigt liv Medarbejderne oplever reduceret indflydelse og mindre betydning af SiO og SiU Falsk markedsfring 10 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Hvorfor arbejdsmiljcertificering? F styr p arbejdsmiljet Signalvrdi over for kunder, omverden og potentielle medarbejdere Slippe for Arbejdstilsynets screening Den danske model Bekendtgrelse 87, 2005 Kan en stikprve verificere overholdelse af lovkrav? Antal certificeringer blandt udvalgte offentlige 250 200 Undervisning 150 Daginstutioner 100 Dgninstitutioner og

hjemmepleje 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 11 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Nordisk projekt Maglesworkshoppen Centrale anbefalinger og konklusioner 12 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Manglende transparens Nordisk tradition for offentlighed i forvaltningen myndighederne skal have aktindsigt i certificerings- og akkrediteringsorganernes registreringer Reduceret lring og vidensgenerering erfaringsmder for alle relevante interessenter p brancheniveau og samlet Prcis beskrivelse af certifikatets omfang 13 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

Medarbejderinddragelse og proaktivitet Guideline for medarbejderinddragelse Tid til at tale med medarbejdere uden ledelsen er tilstede Vurdering af virksomhedens arbejdsmiljkultur Definition af minimumskrav til lbende forbedringer Arbejdsmiljledelse skal ogs opbygges nedefra og ikke kun top down 14 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Overholdelse af lovkrav Guide for tolkning af lovkrav: Alt der kan strafsanktioneres bekendtgrelser, vejledninger etc. Branchevejledninger der er i overensstemmelse med lovgivning br opfattes som lovkrav Ved iagttagelser af uoverensstemmelse med lovkrav og pbudslignende forhold skal der gives afvigelser ved grove eller mange afvigelser skal certifikatet suspenderes Arbejdstilsynet skal opretholde tilsynet med certificerede virksomheder reduceret tilsynsfrekvens Specielle brancher som brand- og redningstjeneste etc. Kan ikke certificeres krver dispensation fra lovkrav 15

DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Krav til audithold og kompetence Auditholdene har ikke altid de ndvendige arbejdsmiljfaglige kompetencer i forhold til virksomheden og branchen. Samtidig sjldent at psykisk arbejdsmilj reelt auditeres. Guide der prciserer, at der ved auditeringen skal fokuseres p svel ledelsessystemet som substansen Auditplan for hel cyklus for at komme rundt om alt Audithold skal have kompetencer til de udvalgte fokus Skal omfatte virksomhedens kendskab til eksponering ogs den eksponering virksomheden ikke forholder sig til eller kender Ved multiple site certificering skal alle lokaliteter auditeres inden for 2 til 3 r 16 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Markedsmekanismer Certificeringsorganerne tvinges ud i en konkurrence p pris og dermed tid, der kan resultere i faldende kvalitet. Strammere guidelines for faststtelse af audittid og allokering af auditkompetence Skrpet akkrediteringstilsyn Bedre incitamenter for at fremme certificering eksempelvis accept af hjere pris ved offentlig licitation etc.

Brancheinitiativer der kan hjlpe sm og mellemstore virksomheder 17 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Generelle anbefalinger Behov for mere forskning p hele omrdet Flles uddannelse for tilsynspersonale og auditorer og krav om at have bestet eksamen Nordisk samarbejde om at overfre nordiske guides og normer til EU for at forbedre det europiske arbejdsmiljniveau og sikre lige konkurrenceforhold 18 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Opsummering Arbejdsmiljledelse er godt og for store og komplekse organisationer helt ndvendigt Arbejdsmiljcertificering er et rigtigt godt redskab for dem der vil bruge det proaktivt 19

DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Tak for ordet Hvis nogen nsker rapporten send en mail: [email protected] 20 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet

Recently Viewed Presentations

 • Hoijtink Advies - PetfoodIndustry

  Hoijtink Advies - PetfoodIndustry

  Hoijtink Advies Corporate Social Responsibility, from whim to a matter of strategy * Could GM have foreseen that, at least in Europe, an increasing part of the general public sees 4 by 4's as a proof of bad taste, small...
 • Sketching Practice - Quia

  Sketching Practice - Quia

  Label the top, front, and side. VP1 VP2 Sketching Practice Gateway To Technology® Unit 1 - Lesson 1.4 - Sketching and Dimensioning Techniques Sketching Practice Gateway To Technology® Unit 1 - Lesson 1.4 - Sketching and Dimensioning Techniques Pictorial drawings...
 • Chapter 15: Japan - Mrs. Renton's Online Classroom

  Chapter 15: Japan - Mrs. Renton's Online Classroom

  Geography Shapes Life in Japan. Japan is a large group of islands located off the Asian mainland.. The islands of Japan are really the tops of mountains. The mountains were difficult to live on, so most people lived on flat...
 • An Introduction to 3D Bioprinting - TeachEngineering

  An Introduction to 3D Bioprinting - TeachEngineering

  By using 3D bioprinting, we may be able to help Bill! We'll teach you everything you need to know about 3D bioprinting, so that later in class (in the Help . Bill! Bioprinting. Skin, Muscle . and Bone . associated...
 • ECE 2020 - cpb-us-w2.wpmucdn.com

  ECE 2020 - cpb-us-w2.wpmucdn.com

  SYLLABUS ECE 2020 Electrical Circuits & Electronic Devices LaboratoryAutumn 2016. Disabilities Statement. Any student who feels s/he may need an accommodation based on the impact of a disability should contact the instructor privately to discuss specific needs.
 • Connection Customer Steering Group - App! WPD Your Power Future

  Connection Customer Steering Group - App! WPD Your Power Future

  Create customer charter of what customers can expect throughout connection stages and a detailed booklet of who's who within the company, how teams fit together and contacts. Hold discussion on programme of works post adoption agreement: between customer/ICP, DNO project...
 • Salting in and salting out of proteins and dialysis - KSU

  Salting in and salting out of proteins and dialysis - KSU

  Salting out and protein isolation and purification. Salting out with ammonium sulfate is a technique that is used as an early step in purification scheme. Significant purification is not achieved, but broad ammonium sulfate cut at least a volume of...
 • Name Poems from Spanish I Bowles_CSCTFL_2013 1 Name

  Name Poems from Spanish I Bowles_CSCTFL_2013 1 Name

  Name Poems from Spanish I * Bowles_CSCTFL_2013