Elektronske Revije in Druge Polnotekstovne Zbirke Podatkov

Elektronske Revije in Druge Polnotekstovne Zbirke Podatkov

Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani ODPRTO OBJAVLJANJE IN ODPRTI DOSTOP DO ZNANSTVENIH DEL Maja Vihar, CTK [email protected] Miro Punik, CTK [email protected] CTK, januar 2014 Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija

Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani POVZETEK PREDSTAVITVE Odprti dostop in odprto objavljanje deklaracije, definicije in pomen. Naini odprtega objavljanja: zelena pot in monosti arhiviranja del v repozitorije, zlata pot in t. i. hibridni dostop. Politike odprtega objavljanja. Slovensko nacionalno okolje odprtega dostopa. Znanstvena odmevnost in odprti dostop.

Informacijska podpora pri odprtem objavljanju. Razprava, vpraanja Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani ODPRTI DOSTOP ZAKAJ? 1.Tehnoloki napredek znanstveno komuniciranje 2.Tradicionalni model finanna nevzdrnost 3.Poveanje odmevnosti znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov

4.Povezovanje objav in raziskovalnih podatkov 5.Zahteve financerjev Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani POVEANJE ODMEVNOSTI IN CITIRANOSTI ODPRTI DOSTOP: 1.Veje tevilo potencialnih uporabnikov 2.Hitreja dostopnost objav 3.Objavljanje najkakovostnejih lankov 4.Veja citiranost

Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani 3 DEKLARACIJE - BBB Budimpetanska deklaracija odprtega dostopa (Budapest Open Access Initiative, BOAI), 2002 Izjava iz Bethesde, 2003 Berlinska izjava, 2003 Doloila: Pravni vidik omejene avtorske pravice: avtor obdri moralno pravico, dovoli uporabo za vse odgovorne namene Odprtost uporabe: brez finannih, pravnih ali tehnolokih ovir

Arhivi: elektronski format z vsemi dodatki, ki omogoajo uporabnikom branje, tiskanje, shranjevanje, razirjanje, ponovno uporabo, indeksiranje Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani AVTORSKOPRAVNI VIDIK ODPRTEGA DOSTOPA Prosti dostop (gratis ali free open access): celotno besedilo lanka je brezplano dostopno v arhivu na svetovnem spletu, vsebina je varovana z doloili avtorskega prava, znailnimi za naronike znanstvene revije (avtor materialne avtorske pravice prenese na ZELENA POT

zalonika). Odprti dostop (libre open access): celotno besedilo lanka je brezplano dostopno pri zaloniku na svetovnem spletu. Avtor je obdral materialne avtorske pravice in zaloniku dovolil objavo (licence to publish) v odprtodostopni znanstveni reviji ali v hibridni naroniki reviji. Dovoljena in nedovoljena uporaba ZLATA lanka POT je dodatno oznaena, na primer z licencami Creative Commons. JISC - UCL's Paul Ayris on copyright and licensing http://youtu.be/DBlJVJ8yJ7g?t=14m12s Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani

NAINI ODPRTEGA DOSTOPA Zelena pot (green open access) samoarhiviranje: avtor konno recenzirano razliico dela (prednatis postprint), sprejetega v objavo v naroniko znanstveno revijo (ali kak drug tip publikacije) arhivira v enega izmed t.i. repozitorijev. Zlata pot (gold open access): avtor (veinoma proti plailu) lanek objavi v odprtih / odprtodostopnih revijah (open access journals), ki omogoajo dostop do vsebine brez naronine. Hibridne revije (hybrid open access journals): avtor lanek objavi v naronikih znanstvenih revijah v elektronski obliki, ki avtorjem ob plailu omogoajo takojnjo odprto ali prosto dostopnost posaminih lankov (avtorju sredstva zagotovita

njegova ustanova ali financer raziskave, lahko pa so tudi drugi viri). Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani ZELENA POT GREEN OA Zelena pot pomeni hkratno objavo lanka v naroniki reviji ter arhiviranje v OA arhivu (Harnad , 2004) Avtor arhivira konno recenzirano razliico dela (prednatis postprint), sprejetega v objavo v naroniko znanstveno revijo (ali kak drug tip publikacije), redkeje oddan rokopis ali objavljeno, pdf verzijo. V uporabi so razlini terminoloki izrazi, ki opisujejo isto vsebino. CROSSREF Glossary :

SHERPA/RoMEO - author submitted manuscript ASM - oddan rokopis, - preprint - author accepted manuscript AAM- sprejet in recenziran rokopis - postprint - published journal article oz. final pdf- izdan lanek v dokonni - postprint grafini in drugi obliki, znailni za izbrano revijo Pojavljanje ve razliic dokumenta: - standardna oznaka dokumenta, po kateri bralec prepozna verodostojno, zadnjo verzijo.

Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani ZELENA POT AVTORSKO PRAVO Avtorji pri objavi lanka v pogodbi o prenosu materialnih avtorskih pravic prenesejo te pravice na zalobe (CTA Copyright Transfer Agreement) - Zalonik Zaloba nudi pravice oz. pogoje za arhiviranje. ? embargo AVTOR

Financerji doloijo zahteve oz. pogoje za odprto dostopnost. Primer: financerji zahtevajo embargo 6 mesecev, zaloba ima politiko embarga 24 mesecev. Kaj storiti v takem primeru? Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani PORTAL SHERPA/RoMEO SHERPA/RoMEO - baza podatkov licennih pogojev zalob in politik posameznih financerjev http://www.sherpa.ac.uk. RoMEO - licenna doloila in politike arhiviranja zalob ter posameznih revij JULIET -politike in zahteve financerjev

SHERPA Search enostavno iskanje po prispevkih v nekaterih anglekih repozitorijih. Sherpa Fact (beta): http://www.sherpa.ac.uk/fact/index.php Sherpa Services Blog: http://romeo.jiscinvolve.org/wp/ Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani PORTAL SHERPA/RoMEO http://www.sherpa.ac.uk. Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani SHERPA/RoMEO politike zalonikov

Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani SHERPA/RoMEO POLITIKE REVIJ Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani ZELENA POT - REPOZITORIJI Repozitorij je zbirka digitalnih enot gradiva, ki omogoa sistemsko upravljanje procesov objavljanja, dostopa in trajne hrambe dokumentov. - institucionalni repozitoriji - tematski repozitoriji (arXiv, PubMedCentral ) - repozitoriji, v katere lahko objave oddajo raziskovalci, katerih matine

ustanove e niso vzpostavile institucionalnih repozitorijev (Zenodo, Open Deposit, Dryad) Odprtokodna programska oprema: Dspace: http://www.dspace.org/ Eprints: http://www.eprints.org/ Fedora: http://fedoraproject.org/ metapodatkovni protokol OAI-PMH: zagotavlja pretonost metapodatkov med posameznimi repozitoriji in OpenAIRE kompatibilnost Ustanovitelji / upravitelji registrirajo repozitorije v sezname/imenike s podatki o repozitorijih po svetu: OpenDOAR http://www.opendoar.org/ , ROAR http://roar.eprints.org/. Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani

ZELENA POT STATISTIKA Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani ZLATA POT GOLD OA Objava lanka v odprtodostopni, recenzirani reviji Poslovni model: za objavo je zaraunan APC (article processing charges) - tudi poimenovano kot model Author Pays (pri 1/3 obstojeih revij, vir: DOAJ, 22.11.2013) lanek je takoj po objavi brezplano dostopen vsem uporabnikom na spletni strani revije Avtor zadri materialne pravice zase in dovoli uporabo svojega dela tretjim osebam pod doloenimi pogoji -

Avtor(ji), imetnik licence zalonik Naeloma je dovoljena shranitev grafino oblikovanega zalonikovega PDF v repozitorij. Obiajno gre za eno od stopenj libre open access objave razlini licenni pogoji uporabe, odprte licence Creative Commons, objava z dovoljenjem uporabe tretjim osebam, najpogosteje (vir: DOAJ, 22.11.2013): CC BY priznanje avtorstva CC - BY NC priznanje avtorstva, nekomercialno CC - BY NC ND priznanje avtorstva, nekomercialno, brez predelav Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani

ZLATA POT LICENCE http://creativecommons.org/licenses/ Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani ZLATA POT baza revij DOAJ DOAJ (Directory of Open Access Journals) baza recenziranih odprtodostopnih revij http://www.doaj.org/ , strogi kriteriji uvrstitve v seznam Slovenija 2014: 43 revij

28.1.2014 Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani DOAJ pravni vidiki http://www.doaj.org/ Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani Elsevier Open Access Journals http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals

80+ naslovov http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-policies/open-access-pricing-poli Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani Springer Open http://www.springeropen.com 170+ naslovov http://www.springeropen.com/about/apcfaq/howmuch

Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani WILEY OPEN ACCESS http://www.wileyopenaccess.com/view/journals.html 30+ naslovov http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25d2979e/Authors.html Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani HIBRIDNI MODEL

Hibridne revije (hybrid open access journals): avtor lanek objavi v naronikih znanstvenih revijah v elektronski obliki, ki avtorjem ob plailu omogoajo takojnjo odprto ali prosto dostopnost posaminih lankov (avtorju sredstva zagotovita njegova ustanova ali financer raziskave, lahko pa so tudi drugi viri). Avtor lahko obdri materialno avtorsko pravico za svoj takoj odprto dostopni lanek (oznaen npr. z licenco Creative Commons) v sicer naroniki znanstveni reviji, v kateri so avtorji drugih lankov, dostopnih preko naronine, materialno avtorsko pravico prenesli zalobi. Poslovni model zelo razlina vsota za plailo , odvisno od politike zalonika 500 5.000 USD Elsevier Open Access Articles Springer Open Choice

Wiley OnlineOpen RSC Gold Open Access IOP Publishing Taylor & Francis Open Select Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani HIBRIDNI MODEL - SLABOSTI Objava lanka v recenzirani reviji z naronikim principom. lanek je takoj po objavi brezplano dostopen vsem uporabnikom na spletni strani revije. Poslovni model: za objavo je zaraunan APC (article processing charges) - tudi poimenovano kot model Author Pays , enako kot pri

zlati poti. Pri isti reviji je del lankov odprtodostopen, ostali so dostopni uporabnikom samo s plailom naronine na revijo ostaja tradicionalni model distribucije znanstvenih objav preko naronin, cene revij se (zaenkrat) e niso zmanjale. ZLATI in HIBRIDNI MODEL: plailo strokov objave se pokriva iz sredstev projektov (EU, nacionalni financerji), s strani delodajalca, se sponzorira, ne sme bremeniti izkljuno avtorja Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani Elsevier Open Access Articles

http://www.elsevier.com/about/open-access/sponsored-articles 389 3.890 EUR/lanek Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani Springer Open Choice http://www.springer.com/open+access/open+choice 2.200 EUR/lanek

Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani WILEY OnlineOpen http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406241.html 2.200 EUR/lanek Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani HIBRIDNI MODEL Hibridne revije (hybrid open access journals): avtor lanek objavi v naronikih znanstvenih revijah v elektronski obliki, ki avtorjem ob plailu omogoajo takojnjo odprto ali prosto dostopnost posaminih

lankov (avtorju sredstva zagotovita njegova ustanova ali financer http://www.sherpa.ac.uk/romeo/PaidOA.php raziskave, lahko pa so tudi drugi viri). Avtor lahko obdri materialno avtorsko pravico za svoj takoj odprto dostopni lanek (oznaen npr. z licenco Creative Commons) v sicer naroniki znanstveni reviji, v kateri so avtorji drugih lankov, dostopnih preko naronine, materialno avtorsko pravico prenesli zalobi. Poslovni model zelo razlina vsota za plailo , odvisno od politike zalonika 500 5.000 USD Springer Open Choice Elsevier Open Access Articles Wiley OnlinOpen IOP Publishing

Taylor & Francis Open Select Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani ZALONIKI Nezanesljivi, t. i. predatorji Scholarly Open Access Beall`s list kriteriji doloanja http://scholarlyoa.com/publishers/ Zanesljivi OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association) lanstvo: profesionalni in akademski zaloniki

http://oaspa.org/membership/members/ Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani POLITIKE ODPRTEGA DOSTOPA Spontano arhiviranje : 15 % vseh objav (osebne spletne strani, razlini arhivi) CILJ: bolja dostopnost, prepoznavnost in odmevnost rezultatov raziskav, nadzor financerjev, uinkoviteja izraba javnih sredstev UKREP: POLITIKE odprtega dostopa do rezultatov javno financiranih raziskav v obliki objav in raziskovalnih podatkov Nezavezujoe, mileje (policy): priporoila avtorje spodbujajo k objavi v odprtem dostopu vsebinske VRZELI !

Zavezujoe, stroge (mandate): zahteve pogodba o dodelitvi sredstev doloa pogoje odprtega dostopa postopno 100% delea, financerji! Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani POLITIKA EC - Obzorje 2020 (ve na http://www.openaccess.si/mednarodna-raven/politika-evropske-komisije/ ) Okvirni program za raziskave in inovacije (2014 -2020) : 3 stebri: znanstvena odlinost, vodilni poloaj v industriji in kompetenni okvirni programi ter drubeni izzivi , skupaj 77 milijard sredstev.

Pravne osnove: Uredba (EU) t. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1 1. decembra 2013 o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu z a raziskave in inovacije (20142020) - Obzorje 2020 ter za razirjanj e njegovih rezultatov in o razveljavitvi Uredbe (ES) t. 1906/2006 (OJ: UL L 347, 20.12.2013, str. 81103) Pravila, ki urejajo lastnitvo, zaito, izkorianje in razirjanje rezultatov, povrailo strokov ... leni 41 44. Uredba (EU) t. 1291/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 1 1. decembra 2013 o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave i n inovacije (20142020) - Obzorje 2020 in razveljavitvi Sklepa t. 19

82/2006/ES (OJ: UL L 347, 20.12.2013, str. 104173) Doloila o zagotavljanju odprtega dostopa do znanstvenih publikacij in spodbujanju odprtega dostopa do znanstvenih podatkov....len 18. Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani POLITIKA EC - Obzorje 2020 Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, december 2013 (Fact Sheet: Open Access in Horizon 2020, december 2013) Guidelines on Data Management in Horizon 2020, december 2013 H2020 & FP7 reference documents > Multi-beneficiary General

Model Grant Agreement, Version 1.0, December 11, 2013: Article 29 Dissemination of Results Open Access Visibility of EU Funding, december 2013 (doloila o razirjanju rezultatov, odprtem dostopu in preglednosti financiranja v sporazumu o nepovratnih sredstvih) Zagotoviti imprej, strojno itljiva e-kopija konne, objavljene verzije ali konnega recenziranega avtorjevega rokopisa V repozitorij: takoj po objavi, e je e-verzija dostopna pri zaloniku (zlata pot) v ostalih primerih v roku 6 oz. 12 mesecev (druboslovje, humanistika) Zagotoviti bibliografske metapodatke o publikaciji v standardnem formatu: podatki o samem ukrepu (ime, akronim, tevilka), datum objave, embargo, trajni identifikator (DOI)

Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani POLITIKA EC infrastruktura odprtega dostopa ve na http://www.openaire.eu/ OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) - evropska infrastruktura odprtega dostopa objav in raziskovalnih podatkov, shranjenih v tematske ali institucionalne repozitorije Portal: objave iz pilota 7.OP, informacije o repozitorijih, programih, navodila za vzpostavitev politik , repozitorijev, smernice za tehnine zahteve za zagotavljanje interoperabilnosti itd.).

Pravni vidiki: priporoila o uporabi licenc Creative Commons za zaito avtorskih pravic objav Npr. mednarodna CC BY 4.0 International kot najprimerneja za oznaitev podatkovnih setov oz. zbirk, ker omogoa reproduciranje in redistribucijo, vkljuuje tudi pravico sui generis, kar e olaja izmenjavo podatkov Shranjevanje: neodvisni repozitorij ZENODO (objave in podatki) Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani ZASNOVA SLOVENSKEGA NACIONALNEGA OKOLJA ODPRTEGA DOSTOPA

nacionalna strategija + doloila o obvezni odprti dostopnosti (financerji, organizacije) nacionalni informacijski portal nacionalna infrastruktura odprtih objav (institucionalni repozitoriji + nacionalni portal) openaccess.si openscience.si nacionalni portal odprtih podatkov + podroni podatkovni centri in zajemanje metapodatkov iz mednarodnih arhivov portal slovenskih znanstvenih (in literarnih) revij

nacionalni sistem pomoi (knjiniarji raziskovalnih knjinic) trajno upravljanje in hranjenje objav ter podatkov raziskav Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani SLOVENIJA Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani NACIONALNI PORTAL ODPRTE http://www.openscience.si ZNANOSTI

Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani http://www.openaccess.si Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani Strokovna skupina za informacijsko podporo in svetovanje pri odprtem publiciranju Usposabljanje uporabnikov Diseminiranje informacij o novostih OA Informacijsko svetovanje in podpora pri

objavljanju Aktivno sodelovanje pri pripravi politik na razlinih nivojih Aktivno sodelovanje z zaloniki za dosego imboljih pogojev za odprto objavljanje Organizacija in delovanje article submission charger dejavnosti

Recently Viewed Presentations

 • Classroom management

  Classroom management

  The Classroom Management Plan Rules, Protocols, and Preventing Misbehavior Dr. Allen Guidry - ECU HIED A model for approaching CM Relationships Instructional time management Policy and procedure Classroom/material organization Discipline The classroom management plan Classroom rules Daily protocols and routines...
 • www.docmckee.com

  www.docmckee.com

  R. v Dalloway (1847) - Facts. In a prosecution for a crime that specifies that a particular harm occur, it is necessary for the state to prove a link between the criminal result and a particular aspect of the defendant's...
 • Monthly Attendance 16/17 Aug September 16/17 Sept October

  Monthly Attendance 16/17 Aug September 16/17 Sept October

  Attendance. Student Incentives. Grade Level Competition. One big celebration each semester. Monthly socials. RC Spirit Wear. Adult Practices: Student Academic Instructional Groups (SAIG)
 • Vayikra - Leviticus Chapter 18 1 And HaShem

  Vayikra - Leviticus Chapter 18 1 And HaShem

  Arial Times New Roman Default Design Slide 1 Torah: Prohibited Matings And Allowable Matings Modern Views of Inbreeding (mating among relatives) Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Some Inbreeding Unavoidable Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12...
 • Colourful Semantics Making sentences make sense What are

  Colourful Semantics Making sentences make sense What are

  Colourful Semantics A method of teaching children how to understand and construct sentences (syntax vs. morphology - grammar is modeled not explicitly taught e.g. 'the, -ing, auxiliary verb is') A therapy technique that uses colour-coded cue cards that 'show' the...
 • weifangfayubu.weebly.com

  weifangfayubu.weebly.com

  L'âge d'or : la seconde moitié du 16ème siècle Une nouvelle esthétique Le français gagne du terrain 1530 : l'Humanisme devient français Erudits parlent en latin Correspondent en latin Montaigne 1539 : Ordonnance royale Le français devient la langue administrative...
 • WHO WROTE THE BIBLE? Or, A Serious Romp

  WHO WROTE THE BIBLE? Or, A Serious Romp

  Dutch philosopher. Published a critical analysis of the Pentateuch demonstrating that Moses could not be the author. Already excommunicatedfrom Judaism, his book was placed on . the Catholic Index of Prohibited Books, 37 edicts were issued against it, and an...
 • 7 - Dr. Jerry Cronin

  7 - Dr. Jerry Cronin

  Hypophyseal fossa. of sella turcica. Middle cranial. fossa. Temporal bone (petrous part) Posterior. cranial fossa. Parietal bone. Occipital bone. Foramen magnum (a) Superior view of the skull, calvaria removed. Frontal bone. Olfactory foramina. Optic canal. Foramen rotundum. Foramen ovale. Foramen...