Donaldson Review of the National Curriculum and Assessment

Donaldson Review of the National Curriculum and Assessment

Fframwaith Cymhwysedd Digidol Diweddariad Mehefin 2018 Cynnydd hyd yma Roedd y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar gael i leoliadau ac ysgolion ym mis Medi 2016. Cafodd y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ei fireinio yn 2017 yn dilyn adborth gan ymarferwyr; ni fydd rhagor o newidiadau nes bod y cwricwlwm newydd ar waith.

Mae adnodd mapio ar gael i groesgyfeirio elfennaur Fframwaith Cymhwysedd Digidol ch gwaith addysgu presennol, syn eich helpu i gynllunio i ymdrin r amrywiaeth gyfan o sgiliau o fewn pob elfen. Mae adnodd anghenion dysgu proffesiynol ar gael yn Hwb. Llinynnaur Fframwaith Cymhwysedd Digidol Dinasyddiaeth. Rhyngweithio a chydweithio.

Cynhyrchu. Data a meddwl cyfrifiadurol. Dinasyddiaeth Hunaniaeth, delwedd ac enw da. Iechyd a lles. Hawliau digidol, trwyddedu a pherchenogaeth. Ymddygiad ar-lein a seiberfwlio.

Rhyngweithio a chydweithio Cyfathrebu. Cydweithio. Storio a rhannu. Cynhyrchu Cynllunio, cyrchu a chwilio. Creu. Gwerthuso a gwella.

Data a meddwl cyfrifiadurol Datrys problemau a modelu. Llythrennedd gwybodaeth a data. Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol rhyngweithiol Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol rhyngweithiol Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol rhyngweithiol

Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar ffurf taenlen Defnyddior Fframwaith Cymhwysedd Digidol Erbyn mis Medi 2018, rydym yn disgwyl y byddai lleoliadau/ysgolion wedi: datblygu gweledigaeth glir ar gyfer dysgu digidol datblygu polisau a gweithdrefnau i baratoi ar gyfer gwreiddio cymhwysedd digidol nodi arweinydd syn gyfrifol am gymhwysedd digidol

gwreiddio cymhwysedd digidol yng nghynlluniau gwellar ysgol cynnal ymarfer mapio mewn perthynas sicrhau cymhwysedd digidol cynnal archwiliadau staff a nodi gofynion dysgu proffesiynol. Camau gweithredu allweddol i uwch arweinwyr

Darllen Dyfodol Llwyddiannus (yn enwedig cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd). Hwyluso trafodaeth r ysgol gyfan i ddatblygu gweledigaeth ddigidol Pam, Beth a Sut. Dylai cynrychiolwyr o ddysgwyr, athrawon, llywodraethwyr a rhieni/gofalwyr gael eu cynnwys yn y drafodaeth. Cynnal adolygiad cynhwysfawr o wybodaeth dysgwyr, staff a llywodraethwyr, eu hagweddau ar ffordd y maent yn cymhwyso dysgu digidol. Ymweld ag ysgolion eraill ac ystyried ymarfer effeithiol mewn cyd-destun. HMS ir ysgol gyfan ar ddysgu digidol ar ffordd y maen cyd-fynd blaenoriaethau addysgeg ehangach.

Cynnwys dysgu digidol fel blaenoriaeth ir ysgol yng nghynllun datblygur adran/ cynllun datblygur ysgol/hunanarfarnur ysgol. Cynnal 360 degree safe Cymru ar Hwb. Adolygu adnoddau ac ystyried y ffordd y cnt eu defnyddio i sicrhau mynediad gwell. Meddwl yn fwy creadigol ynghylch adnoddau presennol a chynllunio ar gyfer unrhyw ofynion o ran adnoddau angenrheidiol. Darparu hyfforddiant ir ysgol gyfan ar ddysgu digidol a chymhwysedd digidol, gan gynnwys hyfforddiant ar linynnau ac elfennau penodol lle y bon briodol. Camau gweithredu allweddol

i arweinwyr canol Ystyried astudiaethau achos o leoliadau/ysgolion eraill. Hyrwyddo gwaith triad er mwyn ystyried darpariaethau dysgu digidol. Hyrwyddo darllen papurau ac ymchwil academaidd. Defnyddior adnodd mapior Fframwaith Cymhwysedd Digidol i nodi meysydd iw datblygu. Gofyn am farn dysgwyr ar dechnoleg mewn gwersi. Ymchwilio i ffyrdd y gellir gwella eu disgyblaeth pwnc gyda thechnoleg neu gael hyfforddiant ar hynny.

Dechrau cyfuno gweithgareddau digidol u gwaith addysgu pwnc, gan gynnwys gwaith ymchwil a chreu annibynnol gan ddysgwyr. Camau gweithredu allweddol i athrawon ystafell ddosbarth Trafod gydag aelodau eraill o staff yn y lleoliad/ysgol a sylweddoli beth yw gwerth dysgu digidol ich dysgwyr au lles. Gofyn am farn dysgwyr ar dechnoleg mewn gwersi.

Ymchwilio ar-lein, e.e. Microsoft Educators Community, Google for Education BlogSpot. Darllen polisau ysgol cyfoes ar faterion digidol. Ymgyfarwyddo dysgu digidol a chymhwysedd digidol yn eich cynllun gwellar adran ach cynllun datblygur ysgol. Cydweithio meysydd pwnc eraill ar brosiect syn cynnwys agweddau ar greu digidol neu ymgorffori nifer o themu pwnc o fewn prosiect mwy, gan ddefnyddio technolegau digidol.

Bwrw ymlaen r Fframwaith Cymhwysedd Digidol O fis Medi 2018, bydd lleoliadau ac ysgolion: wedi datblygu gweledigaeth glir ar gyfer sicrhau cymhwysedd digidol yn yr ystafell ddosbarth ar draws y cwricwlwm wedi cadarnhau cyfrifoldebau staff o ran gwreiddio cymhwysedd digidol ar draws y cwricwlwm yn adolygu yn rheolaidd: gofynion o ran caledwedd/meddalwedd anghenion dysgu proffesiynol staff

yn mapio cymhwysedd digidol yn erbyn adran/blwyddyn y cwricwlwm presennol wedi cynllunio ar gyfer datblygiad proffesiynol staff ym maes cymhwysedd digidol, ac yn gwneud hynny drwy weithio gyda chonsortia rhanbarthol. Camau nesaf ar gyfer y cwricwlwm Ionawr 2018 Mae Arloeswyr Digidol yn ymuno grwpiau Maes Dysgu a Phrofiad er mwyn rhoi cyngor

ar ddysgu digidol ar draws y cwricwlwm. Ebrill 2019 Bydd y cwricwlwm newydd ar trefniadau asesu ar gael i roi adborth arnynt. Medi 2022 Caiff y cwricwlwm newydd ei gyflwyno yn y dosbarth Meithrin hyd at Flwyddyn 7, a bydd lleoliadau/ysgolion wedi gwreiddio cymhwysedd digidol ar draws y cwricwlwm ysgol. Medi 2022 ymlaen Maer gwaith o gyflwynor cwricwlwm hyd at Flwyddyn 11 yn parhau flwyddyn ar l blwyddyn hyd at 2026.

Recently Viewed Presentations

 • Anatomical Structures of Teeth - quondam.csi.edu

  Anatomical Structures of Teeth - quondam.csi.edu

  Cusp - A pointed or rounded mound on the crown of the tooth. Cusp of Carabelli - A fifth cusp located on the mesial lingual surface of most maxillary first molars. Developmental groove - A groove formed by the uniting...
 • The World Community Grid - BOINC

  The World Community Grid - BOINC

  World Community Grid Volunteer Study Rationale for Study World Community Grid has been around since 2004 Last significant changes to website were in 2009 Want to know if we understood our user base, who they were and what motivates them...
 • Kinantropologie - Masarykova univerzita

  Kinantropologie - Masarykova univerzita

  Vývoj věd o pohybu člověka. 1966 - Kinantropologie, RochMeynard (Kanada) 1969 - Časopis Kinanthropologie (Belgie) „Situated at the cross-road of numerous and diverse disciplines ranging fromthe biological sciences to the human sciences, kinanthropology has largelyprofited from their contributions.
 • Handling and analyzing data from a genome-wide association study

  Handling and analyzing data from a genome-wide association study

  Handling and analyzing data from a genome-wide association study * * * * * * * * * * * * * * This imputation method uses the dense genotype data available from the HapMap CEU samples and the linkage...
 • Exterior Masonry Veneer Supported by MPCWT

  Exterior Masonry Veneer Supported by MPCWT

  "Simple rain screen" construction, shown at right is a common assembly. ... The building designer needs to adequately account for loads normal to the face of the truss and the bracing/restraint of the roof and wall system. ... (simplified -...
 • Separation of School and State What I Learned at AP Economics ...

  Separation of School and State What I Learned at AP Economics ...

  New Push for AP Economics Education in High Schools. Parents like AP because students get "free" college credit. AP courses bump up GPA's for entrance into college. Administrators like AP because they are judged on the # of courses, and...
 • Cool Chips Special Lecture - Computer Science

  Cool Chips Special Lecture - Computer Science

  Exploit SIMD efficiency Amortize hardware in space—share fetch/control among multiple PEs 8 in the case of Tesla Note that SIMD vector NVIDIA's architecture is "scalar SIMD" (SIMT), AMD does both High bandwidth to global memory Minimize amount of multithreading needed...
 • The Tiers of Vocabulary - cattlv.wnyric.org

  The Tiers of Vocabulary - cattlv.wnyric.org

  Crayola: Which box will make the best picture? Box of 8: Brown Box of 64: Sand, Tan, Khaki, Copper Box of 120: Almond, Antique Brass, Beaver, Cornflower, Tumbleweed, Chestnut EXAMPLE: In early times, no one knew how volcanoes formed or...